Sociální bezpečí studentů a psychologická podpora

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) poskytuje stejné studijní a pracovní příležitosti všem bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, původ, sexuální orientaci, tělesnou a kulturní odlišnost, rodinný stav, věk nebo náboženské vyznání. Jakékoli neetické, neuctivé, nerespektující a rušící chování a jednání, jako je například sexuální obtěžování, je zakázáno vnitřním předpisem, tzv. Etickým kodexem, který se vztahuje na všechny členy akademické obce a je vynutitelný.  Vedení VŠE nepřehlíží a tvrdě trestá jakékoliv formy nerespektujícího chování nebo jednání proti Etickému kodexu. Zároveň vynakládá maximální úsilí, aby se oběti dostalo pomoci, o kterou požádá, a aby zůstala v anonymitě. Vše řeší maximálně diskrétně.

Zažil/a jsem sexualizované násilí nebo jiné nerespektující chování. Co teď?

Nejste v tom sám/sama. Ozvi se. Míst pomoci je spousta, ať už se rozhodnete vyhledat pomoc ve škole nebo mimo ni. Svěřte se lidem, kterým věříte a kteří Vám budou oporou – kamarádům, rodičům, vedení školy nebo psychologům. Pokud máte strach, zkuste se nejdříve obrátit na osobu z instituce, které důvěřujete. Ta Vám může pomoci s komunikací o problému s lidmi, kteří jsou k jeho řešení určeni. Tito lidé Vám mohou pomoct zpracovat celý zážitek a absolvovat s Vámi proces nahlášení útočníka.

Na koho se obrátit?

Pokud se člen akademické obce stane obětí sexuálního nebo jinak nerespektujícího chování a dochází tak k porušení Etického kodexu, má možnost obrátit se přímo na děkana své fakulty nebo kohokoliv z vedení školy. Pokud má člen akademické obce pocit, že fakulta dostatečně neřeší jím oznámený problém, může se obrátit na Oddělení interní kontroly a auditu. V takové situaci se problém začne řešit mimo fakultu, a to celoškolně. Na interního kontrolora je možné se obrátit pomocí všech komunikačních kanálů – telefonicky, e-mailem, přes MS Teams, ale i osobně. Podanými stížnostmi se zabývá Etická komise VŠE, která má na starost zejména kontrolu etické odpovědnosti na vysoké škole.

Pomoc ze strany vysoké školy nekončí po nahlášení stížnosti. Každý student má právo obrátit se na Akademickou psychologickou poradnu (APP), kde se mu dostane profesionální pomoci. Akademická psychologická poradna poskytuje individuální poradenské služby všem studentům, pracovníkům i absolventům, a to zcela zdarma. Poradenství je zaměřené na studenty, doktorandy a pracovníky, kteří se ocitli v nesnadné situaci, potřebují lépe zvládat studijní či pracovní zátěž nebo se chtějí lépe zorientovat sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti. Mezi činnosti poradny patří i další aktivity, jako jsou skupinová sezení, koučování, psychodiagnostika nebo semináře a workshopy. APP poskytuje poradenství nejen pro studenty se specifickými potřebami, ale i pro zahraniční studenty VŠE, kteří přijeli studovat do České republiky, právě ti mohou mít problémy s adaptací na nové prostředí, s porozuměním nové kultury a se schopností s ní adekvátně komunikovat. Mezi pracovníky APP patří zkušení psychologové, mnohdy provozující také svou soukromou praxi mimo školu. Poradci APP se řídí Etickým kodexem pracovníků vysokoškolských poraden.

Pokud student nebo pracovník nechce prozatím nebo vůbec problémy řešit na půdě akademické obce, tak je spousta organizací, na které se může obrátit. Zde přinášíme jejich výčet:

  • Bílý kruh bezpečí – nabízí bezpečný prostor pro oběti domácího násilí či sexuálního násilí. Bílý kruh bezpečí poskytuje pomoc a podporu ze strany psychologů, právníků a sociálních pracovníků. Bílý kruh pomáhá oběti v procesu řešení celé trestné události nebo je jen místem, kde může oběť najít pomocnou náruč při zpracovávání traumatu.
  • Centrum sociálních služeb Praha – na toto centrum je možné se obrátit v jakékoliv tíživé životní situaci – psychická nepohoda, domácí násilí, vztahové problémy a jiné.
  • Centrum po oběti domácího a sexuálního násilí – poskytují poradentství a další přímou pomoc osobám ohroženým domácím a sexuálním násilí.
  • Krizová pomoc v Bohnicích – nabízí psychologickou a psychiatrickou pomoc dospělým lidem s akutními potížemi. Služba funguje 24 hodin denně bez předchozího objednání.
  • Linka bezpečí – pomáhá dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, s kterými si neví rady. Je dostupná nonstop na telefonním čísle 116 111, ale i na chatu a v e-mailové poradně.
  • Linka první psychické pomoci 
  • Mobilní aplikace Bright Sky – pro odhalení domácího násilí. Na jednom místě nabízí bezpečně a důvěrně všechny potřebné informace: 3minutový dotazník pro posouzení nebezpečí ve vztahu, databázi kontaktů na centra pomoci, funkci Můj deník pro zaznamenávání důkazů, příklady domácího násilí a mnohem víc. Určena je nejen pro samotné oběti, ale pro každého, kdo má obavy o svoji kamarádku, kolegu, sousedku nebo někoho z rodiny.

Neumlčte se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř nebo zažili horší věci. Každý z nás vnímá situace jinak a cítí jiné pocity. Není ostuda říci si o pomoc nebo jen o vyslechnutí. Nedělá to z Vás slabocha, ale naopak silného člověka, který se rozhodl situaci řešit. Respektujte své pocity. Žádný problém není příliš malý. Můžete pomoct nejenom sobě, ale i budoucím obětem.